The Polish Nobles’ Democracy: between Ancient and Modern Democracy

Autores/as

  • Krzywoszynski Universidad Adam Mickiewicz de Poznan

Palabras clave:

Modelo de democracia, Democracia de los nobles polacos, Golden Liberty, Liberum veto

Resumen

The aim of the article is to present the Polish Nobles’ Democracy as an example of a system that lies between the ancient and modern forms of democracy. The Polish tradition, both in the ideological and institutional solutions of democracy from the half of 15th century to the end of 18th century, was the link between the ancient and modern rule of the people. The abuse of some institutions and rhetoric became the cause of the fall of the Polish-Lithuanian Commonwealth at the end of 18th century. In addition to much criticism of this system on the part of Montesquieu, Voltaire and Frederick II, it also had its defenders and advocates, such as Rousseau or Schiller.

Citas

Backvis, Claude, Szkice o kulturze staropolskiej. Warszawa: PIW 1975.

Capitant, René, Démocratie et participation politique dans les institutions françaises de 1875 à nos jours. Paris: Bordas, 1972.

Carrithers, David W., “Democratic and Aristocratic Republics: Ancient and Modern”, in Montesquieu’s Science of Politics: Essays on “The Spirit of Laws”, ed. David W. Carrithers, Michael A. Mosher, and Paul A. Rahe, Lanham, Md.: Rowman and Littlefield, 2002.

Dahl, Robert Alan, Democracy and Its Critics. Yale: Yale University Press, 1989.

Dankowski, Michał Zbigniew, Liberum veto. Chluba czy przekleństwo?, Toruń: Jagiellońskie Wydawnictwo Naukowe 2019.

Denquin, Jean-Marie, Référendum et plébiscite. Essai de théorie générale. Paris: Librarie générale de droit et de jurispudence, 1976.

Konopczyński, Władysław, Liberum veto. Warszawa: Graf_ika, 2018.

Krzywoszyński, Przemysław, Stanisław Orzechowski – ideolog demokracji szlacheckiej, Poznań: Wydawnictwo poznańskie, 2010.

Krzywoszyński, Przemysław, „Między prawem a obowiązkiem uczestnictwo w demokracji bezpośredniej”, in Moralność i władza jako kategorie myśli politycznej, ed. Janusz Justyński, Andrzej Madeja, Warszawa: Lex Wolters, Kluwers business, 2011.

Krzywoszyński, Przemysław, “The Origins of Religious Liberty within Modern Democracy: Some Remarks on Poland’s Golden Freedom”, Annales Universitatis Curie-Skłodowska Lublin – Polonia, Sectio K, Vol. XIX, 2, (2012): 107-113.

Krzywoszyński, Przemysław, „„Hic sunt leones”? Obraz Polski w dziełach operowych i teatralnych końca XVIII wieku” in Europejski wiek osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg. Studia i materiały, ed. Marek Dębowski, Anna Grześkowiak-Krwawicz, Michał Zwierzykowski, Kraków: Societas Vistulana, 2013.

Krzywoszyński, Przemysław, “The Problem of Human Rights in Direct Democracy”, Bajo Palabra 9, (2014): 95-102.

Maciszewski, Jarema, Wojna domowa w Polsce (1606- 1609) cz .I, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960.

Maiolo, Francesco, Medieval Sovereignty. Marsilius of Padua and Bartolous of Saxoferato. Amsterdam: Eburon, 2007.

Makiłła, Dariusz, Artykuły Henrykowskie (1573-76). Studium historyczno- prawne. Warszawa: Vizja Press 2012.

Michalski, Jerzy, Rousseau and Polish Republicanism. Warszawa: PWN, 2015.

Michener, James Albert, Poland. New York: The Random House Publishing Group, 1984.

Montesquieu, Charles de Secondat de, De l’esprit des lois, ed. Laurent Versini. Paris: Éditions Gallimard, 1995.

Ogonowski, Zbigniew, Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej. Warszawa: PAN IFiS 1992.

Olszewski, Henryk, „Doktryna złotej wolności i spory o jej spuściznę”, in: idem, Sejm w dawnej Rzeczypospolitej. Ustrój i idee, t.2. Poznań: Printer, 2002.

Olszewski, Henryk, „The Power and the Downfall of the Polish Parliament”, in idem, Sejm w dawnej Rzeczypospolitej, t.2. Poznań: Printer, 2002.

Opaliński, Edward, Kultura polityczna szlachty polskiej w latach 1587–1652. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1995.

Papiór, Jan, „Idealizacja czy mitologizacja Fryderyka II w literaturze”, Przegląd Zachodni, 3 (1983): 27-67.

Płaza, Stanisław, Wielkie bezkrólewia. Kraków: KAW 1988. Płaza, Stanisław, Rokosz Lubomirskiego. Kraków: KAW, 1994.

Rosenblatt, Helena, Liberal democracy is in crisis. But ... do we know what it is? [10.04.2021] https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/may/27/liberal- democracy-history-us-politics

Rousseau, Jean-Jaques, Du contrat social ou Principe du droit politique, ed. Sálvio M. Soares. Amsterdam – Lausanne – Melbourne – Milan – New York – São Paulo: MetaLibri, 2008.

Sabine George Holland, Thorson, Thomas Landon, A History of Political Theory. Hinsdale, Illinois: Dryden Press 1973.

Salmonowicz, Stanisław, „O sytuacji protestantów w dawnej Polsce”,

Czasopismo Prawno-Historyczne, vol. XXVI/1 (1974): 159-173.

Salmonowicz, Stanisław, „La noblesse polonaise contre l’arbitraire du pouvoir royal. Les provilèges judiciaires de la noblesse”, Revue

Historique de droit francais et étranger, vol.72 (1), (1994): 21-29.Salmonowicz, Stanisław, „O tolerancji religijnej w „modelu polskim” (XVI– XVIII w.)”, in: idem, Kilka minionych wieków: szkice i studia z historii ustroju Polski. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2009.

Sartori, Giovanni, The Theory of Democracy Revisited. New Jersey: Chatham House Publishers, 1987.

Sczaniecki, Michał, “Jean Bodin et la Pologne”, Czasopismo Prawno- Historyczne vol. XXIX/2 (1977): 39-53.

Sobociński, Władysław, „O ustawie konstytucyjnej Państwa Polskiego z 1573”, Czasopismo Prawno-Historyczne vol. I (1948): 75-90.

Sucheni-Grabowska, Anna, Spory królów ze szlachtą w złotym wieku. Kraków: KAW, 1988.

Talmon, Jacob Leib, The Origins of Totalitarian Democracy, London: Mercury Books, 1961.

Tazbir, Janusz, Tradycje tolerancji religijnej w Polsce. Warszawa: Książka i Wiedza, 1980.

Tazbir, Janusz, Reformacja – kontrreformacja – tolerancja. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997.

Tazbir, Janusz, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 1998.

Thucydides, Peloponnesian War, [15.10.2012] http://www.fordham.edu/halsall/ancient/pericles-funeralspeech.asp

Tilly, Charles, Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Vigueur, Jean-Claude Maire, Cavaliers et citoyens. Guerre et société dans l'Italie communale, XIIe-XIIIe siècles. Paris: EHESSpp. 2003.

Voltaire, Pisma przeciw Polakom. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego 2017.

Wisner, Henryk, Rokosz Zebrzydowskiego, Kraków: KAW 1989. Zajączkowski, Andrzej, Główne elementy kultury szlacheckiej w Polsce.

Ideologia a struktury społeczne, Wrocław – Warszawa – Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961.

Żyromski, Marek, „Demokracja ateńska jako demokracja dla elity”, in Stan i perspektywy demokracji bezpośredniej w Polsce, ed. Maria Marczewska-Rytko. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2010.

Descargas

Publicado

30-06-2021

Cómo citar

Krzywoszynski. 2021. «The Polish Nobles’ Democracy: Between Ancient and Modern Democracy». Philosophia 81 (1):29-49. https://revistas.uncu.edu.ar/ojs3/index.php/philosophia/article/view/4978.

Número

Sección

Artículos